begrippen

Begrippen

Begrippen uit financiële sector zoals omschreven in de Wft

 

Aandeel
Vertegenwoordigt een gedeelte van het kapitaal van een onderneming. Aandelen op naam zijn opgenomen in het aandeelhoudersregister van de betreffende vennootschap. Aandelen aan toonder staan niet op naam en zijn vrij verhandelbaar. Aandelen die op de effectenbeurs worden verhandeld zijn aandelen aan toonder. Rendement van een aandeel wordt gevormd door dividend en koersrendement.

Adviseren
Volgens de Wft: het aanbevelen van een of meer specifieke financiële producten of financiële diensten aan een bepaalde cliënt.

AEX
De AEX is een index van Euronext Amsterdam. Deze gewogen index bestaat uit de 25 meest actieve aandelen in Nederland.

AFM = Autoriteit Financiële Markten
AFM is gedragstoezichthouder op de financiële markten. Onder de Wft is AFM vergunningverlener voor beheerders, beleggingsondernemingen en financiële dienstverleners. De AFM oefent hierbij de bevoegdheden uit die door de wet worden toegekend aan de Minister van Financiën.

Beheerder
Volgens de Wft: een rechtspersoon die het beheer voert over een of meer beleggingsinstellingen.

Beheren van individuele vermogens
Volgens de Wft: elke werkzaamheid gericht op het op basis van een overeenkomst beheer voeren over financiële instrumenten die toebehoren aan een persoon dan wel over aan deze persoon toebehorende gelden en goederen ter belegging in financiële instrumenten, daaronder begrepen het verrichten of doen verrichten van transacties in financiële instrumenten voor rekening van de persoon met wie de overeenkomst is gesloten.

Beleggingsmaatschappij
Volgens de Wft: een rechtspersoon die gelden of andere goederen ter collectieve belegging vraagt of verkrijgt teneinde de deelnemers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen.

Beleggingsfonds
Volgens de Wft: een niet in een beleggingsmaatschappij ondergebracht vermogen waarin ter collectieve belegging gevraagde of verkregen gelden of andere goederen zijn of worden opgenomen teneinde de deelnemers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen.

Beleggingsinstelling
Volgens de Wft: beleggingsmaatschappij of beleggingsfonds.

Beleggingsonderneming
Volgens de Wft:
1º. een bemiddelaar in financiële instrumenten;
2º. een vermogensbeheerder.

Bemiddelaar
Volgens de Wft: een persoon die bemiddelt.

Bemiddelen
Volgens de Wft: alle werkzaamheden gericht op het als tussenpersoon, anders dan op grond van een overeenkomst inzake het beheren van een individueel vermogen, tot stand brengen van een overeenkomst inzake een financieel product of financiële dienst tussen een cliënt en een derde.

Bewaarder
Volgens de Wft: een persoon die is belast met de bewaring van de activa van de beleggingsinstelling.

Certificaat van aandelen
Dit waardepapier vertegenwoordigt het aandeel met recht op rendement, maar zonder stemrecht.

Cliënt
Volgens de Wft: een niet in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep handelende natuurlijke persoon aan wie een financiële onderneming een financiële dienst verleent of aan wie deze voornemens is een financiële dienst te verlenen.

Commissionair
Bedrijf dat handelt in effecten.

Deelnemer
Volgens de Wft: een aandeelhouder in een beleggingsmaatschappij dan wel een deelgerechtigde in een ter collectieve belegging bijeengebracht vermogen.

Dividend
Rendement op aandelen.

DNB = De Nederlansche Bank
De Nederlandsche Bank heeft als missie de zorg voor financiële stabiliteit van het financiële stelsel en van de instellingen die van dat stelsel deel uitmaken. Onder de Wft wordt DNB prudentieel toezichthouder voor beleggingsondernemingen.

Effect
Volgens de Wft:
1°. een aandeel of een met een aandeel gelijk te stellen waardebewijs dat verhandelbaar is;
2°. een obligatie of een ander schuldinstrument dat verhandelbaar is;
3°. elk ander verhandelbaar waardebewijs waarmee die waardebewijzen door uitoefening van de daaraan verbonden rechten of door omruiling kunnen worden verworven of dat in geld wordt afgewikkeld;
tot de effecten genoemd in 1° tot en met 3° worden niet gerekend:
– een recht van deelneming in een instelling van collectieve belegging;
– een waardebewijs dat uitsluitend het karakter van een betaalmiddel draagt; of
– een appartementsrecht.

EURONEXT
Een beursorganisatie in Europa, met gereglementeerde aandelen- en derivatenmarkten in Nederland, België, Frankrijk, en Portugal. Voor derivaten ook in het Verenigd Koninkrijk.

Financiële dienst
Volgens de Wft:
1º. aanbieden; 2º. bemiddelen; 3º. adviseren; 4º. beheren van individuele vermogens;
5º. optreden als gevolmachtigde agent of als ondergevolmachtigde agent;
6º. Herverzekeringsbemiddelen.

Financieel instrument
Volgens de Wft:
1°. een effect;
2°. een recht van deelneming in een beleggingsinstelling;
3°. een instrument dat gewoonlijk op de geldmarkt wordt verhandeld;
4°. een recht op overdracht op termijn van goederen, met inbegrip van een gelijkwaardig instrument dat gericht is op verrekening in geld;
5°. een rentetermijncontract;
6°.een renteswap, valutaswap of aandelenswap;
7°. een optie ter verwerving of vervreemding van een bovengenoemd instrument, met inbegrip van een gelijkwaardig instrument dat gericht is op verrekening in geld.

Financieel product
Volgens de Wft:
1º. een betaalrekening met inbegrip van de daaraan verbonden betaalfaciliteiten;
2º. een financieel instrument;
3º. elektronisch geld;
4º. krediet;
5º. een spaarrekening met inbegrip van de daaraan verbonden spaarfaciliteiten;
6º. een verzekering;
7º. een beleggingsobject;
8º. een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen ander product; of
9º. een combinatie van twee of meer van de onder 1º tot en met 8º genoemde producten.

Gedragstoezicht
AFM houdt onder de Wft gedragstoezicht en richt zich op een ordelijk en transparant marktproces en zuivere verhoudingen tussen marktpartijen.

Hedgefund
Hedge funds zijn beleggingsfondsen, net als de ‘traditionele’ en meer bekende aandelen- en obligatiefondsen die worden aangeboden door vrijwel iedere financiële instelling in Nederland. Een belangrijk verschil tussen deze traditionele fondsen en hedge funds is echter gelegen in de beleggingsdoelstelling. Traditionele beleggingsfondsen streven naar het ‘verslaan’ van een vooraf gedefinieerde benchmark, terwijl hedge funds een absolute rendementsdoelstelling hanteren. Traditionele fondsen en hedge funds verschillen verder in de instrumenten en technieken waar bij de invulling van het beleggingsbeleid gebruik van wordt gemaakt, in juridische structuren en in de mate van regulering. Deze verschillen zijn echter grotendeels terug te voeren op de onderscheidende doelstelling van beide typen fondsen.

Minister van Financiën
In de toezichtwetten staat: “Onze Minister: Onze Minister van Financiën”. Deze minister is officieel degene die de bevoegdheden krijgt krachtens de toezichtwetten. Voor wat betreft het gedragstoezicht zijn deze bevoegdheden overgedragen aan AFM.

Obligatie
Meestal een aan toonder gesteld bewijs van deelname in een geldlening van bijvoorbeeld de rijksoverheid (staatsobligatie) of een bedrijf. Het rendement bestaat uit rente en koersrendement.

Optie
Een recht dat men op de beurs kan kopen of verkopen; een waardepapier (bijvoorbeeld een aandeel) gedurende een bepaalde periode voor een vooraf overeengekomen bedrag.

Overeenkomst op afstand
Volgens de Wft: elke overeenkomst inzake een financieel product of financiële dienst tussen een financiële onderneming en een cliënt die wordt gesloten in het kader van de door de financiële onderneming georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverrichting op afstand, waarbij tot en met de totstandkoming van deze overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

Professionele belegger
Volgens de Wft:
1º. een persoon die een vergunning heeft of anderszins voldoet aan wettelijke vereisten om op de financiële markten actief te zijn;
2º. een onderneming die volgens de meest recente jaarrekening aan ten minste twee van de volgende criteria voldoet:
i. een balanstotaal van € 20.000.000 of meer;
ii. een netto-omzet van € 40.000.000 of meer; of
iii. een eigen vermogen van € 2.000.000 of meer;
3º. de Staat der Nederlanden, een tot een buitenlandse centrale overheid behorend lichaam, een buitenlandse centrale bank, een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden, dan wel een daarmee vergelijkbaar buitenlands decentraal overheidslichaam, een internationale verdragsorganisatie of een supranationale publiekrechtelijke instelling;
4º. een persoon die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen andere categorie van personen.

Prudentieel toezicht
DNB zal zich onder de Wft richten op de financiële soliditeit van financiële ondernemingen, waaronder beleggingsondernemingen.

Reclame-uitingen
Volgens de Wft: iedere vorm van informatieverstrekking die dient ter aanprijzing van of een wervend karakter kent ter zake van een bepaalde financiële dienst of een bepaald financieel product.

Uitgevende instelling
Volgens de Wft: een ieder die effecten uitgeeft of voornemens is effecten uit te geven.

Verbonden bemiddelaar
Volgens de Wft: de bemiddelaar bedoeld in artikel 3:2.6, zesde lid van de Wft.

Vermogensbeheerder
Volgens de Wft: een persoon die individuele vermogens beheert.

Wft = Wet Financieel toezicht
Deze wet dient om consumenten te beschermen en de financiële markt te reguleren. Banken en effecteninstellingen (en verzekeraars) begeven zich steeds meer op elkaars terrein, met als gevolg dat de Wft deze sectoren nu overkoepelend gaat benaderen.
De Wft vervangt een aantal bestaande financiële toezichtwetten- en wetsvoorstellen, zoals de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht effectenverkeer 1995, het wetsvoorstel financiële dienstverlening, het wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet toezicht beleggingsinstellingen, het wetsvoorstel melding zeggenschap en kapitaalbelang in ter beurze genoteerde vennootschappen (Wmz), de Wet marktmisbruik en de Richtlijn prospectus.
De Wft geldt onder meer voor vermogensbeheerders.
Wtb= Wet toezicht beleggingsinstellingen