Belangrijke informatie

Belangrijke informatie

De Uitgevende Instelling verklaart dat alle gegevens die zijn verwerkt in dit Informatiememorandum naar waarheid zijn geschreven en overeenstemmen met de werkelijkheid, zoals aan haar op het moment van schrijven bekend. Daarnaast verklaart de Uitgevende Instelling dat er geen gegevens zijn weggelaten die van wezenlijk belang zouden zijn voor de inhoud van dit Informatiememorandum.

Behoudens de Uitgevende Instelling, is niemand gerechtigd of gemachtigd enige informatie te verstrekken of verklaring(en) af te leggen in verband met dit Informatiememorandum of anderszins te communiceren over de gegevens in dit Informatiememorandum. Informatie of verklaringen, verstrekt of afgelegd in strijd met het voorgaande, dienen niet te worden beschouwd als ware deze verstrekt door of namens de Uitgevende Instelling.

Aan het investeren in Obligaties van SA RE Villa Astoria B.V. zijn (financiële) risico’s verbonden. In het hoofdstuk Risicofactoren worden de risico’s beschreven die (i) van invloed kunnen zijn op het vermogen van SA RE Villa Astoria B.V. om haar verplichtingen jegens beleggers in Obligaties na te komen, of (ii) die anderszins van wezenlijk belang zijn voor de Obligaties. De Obligatiehouder loopt het risico dat, indien één of meer van de hierna genoemde risico’s zich manifesteren, SA RE Villa Astoria B.V. niet in staat zal zijn om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Dit kan ertoe leiden dat de Rentevergoeding niet kan worden betaald en/of dat de door de Obligatiehouder ingelegde gelden (deels of helemaal) verloren gaan. Tevens kan de waarde van Obligaties tussentijds verminderen, wat tot uiting kan komen op het moment dat een Obligatiehouder zijn Obligaties wil verkopen. De Obligatiehouder dient zich bewust te zijn van de risico’s die gepaard gaan met het investeren in Obligaties van SA RE Villa Astoria B.V.. SA RE Villa Astoria B.V. belegt uitsluitend in Astoria Development. SA RE Villa Astoria B.V. is dan ook afhankelijk van de prestaties van Astoria Development. Voor zover de genoemde risico’s gelden voor Astoria Development gelden deze daardoor ook voor SA RE Villa Astoria B.V..

Een goed inzicht verkrijgen in de risico’s die het rendement kunnen beïnvloeden is essentieel. De risico’s dienen te passen bij de persoonlijke omstandigheden en het profiel van de potentiële Obligatiehouder. SA RE Villa Astoria B.V. adviseert Geïnteresseerden om onafhankelijk advies in te winnen bij financiële- en fiscale adviseurs.

De afgifte en verspreiding van dit Informatiememorandum alsmede het aanbieden, verkopen en leveren van een Obligatie kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. De Uitgevende Instelling verzoekt personen die in het bezit komen van dit Informatiememorandum zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. De Uitgevende Instelling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schending van enige zodanige beperking door wie dan ook, ongeacht of deze een mogelijke Obligatiehouder is of niet. Dit Informatiememorandum houdt als zodanig geen aanbod in van enig effect of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enig effect aan een persoon in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar geldende wet- en regelgeving niet is geoorloofd.

Op dit Informatiememorandum is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit Informatiememorandum verschijnt alleen in de Nederlandse taal. De munteenheid is de Euro, tenzij anders aangegeven. De datum van dit Informatiememorandum is 13 januari 2020. Indien nieuwe informatie na het uitkomen van dit Informatiememorandum leidt tot feitelijke en materiële afwijkingen van de in dit Informatiememorandum opgenomen uitgangspunten en aannames, zal hierover zo spoedig mogelijk worden bericht.

Veranderingen in – al dan niet fiscale – wet- en regelgeving kunnen invloed hebben op het risico dat de Obligatiehouders lopen en het (netto)rendement dat zij met de Obligaties kunnen realiseren. Dit prospectus is gebaseerd op de wet- en regelgeving zoals deze geldt op de datum van dit prospectus. Indien de wetgeving in negatieve zin voor SA RE Villa Astoria B.V. of de Obligatiehouders verandert, kan dit de Rente uitkering en/of de Aflossing negatief beïnvloeden.

Nadrukkelijk wordt vermeld dat de Uitgevende Instelling niet onder toezicht staat van de AFM. Dit Informatiememorandum is geen prospectus in de zin van de Wft en is ook niet ter goedkeuring voorgelegd aan de AFM.

Geïnteresseerden wordt geadviseerd om de fiscale gevolgen van het aanschaffen en aanhouden van een Obligatie in zijn of haar specifieke geval af te stemmen met een belastingadviseur.

Iedere belegger is zelf verantwoordelijk voor zijn beleggingsbeslissing.