FAQ

FAQ SA Real Estate

Hieronder vindt u de meestgestelde vragen, en een antwoord hierop.

SA Real Estate is een handelsnaam van SA RE Villa Astoria B.V.

SA Real Estate is ontstaan naar aanleiding van het eerste project “Villa Astoria”.

SA Real Estate streeft bij het beleggen in vastgoed naar een realistisch rendement, in combinatie met een overzichtelijk risico. Zo selecteren wij met grote zorg (waar nodig met partners) ons onroerend goed in Polen en andere landen.

De centrale ligging in Europa, de lage loonkosten en de grote afzetmarkt maken Polen aantrekkelijk voor veel westerse bedrijven. Er is een stijgende behoefte aan kwalitatieve, duurzame, moderne panden in Polen omdat steeds meer internationale bedrijven zich daar vestigen.

Polen is een land dat in Europa hoog eindigt op de lijst van eigenwoningbezitters. Van de 27 landen die op de lijst staan eindigt Polen op plaats 6 met 84% van de bevolking met een eigen woning. Nederland staat op plaats 20 met 68,9%. (Lijst van woningbezitters 2019 in Europese landen)

SA Real Estate speelt in op de sterke behoefte aan kwalitatieve vastgoedobjecten door middel van een vastgoed-bv met een aantrekkelijk rendement. De Poolse economie heeft een solide basis voor een stabiele ontwikkeling. De beoordeling door buitenlandse ondernemers van het investeringsklimaat valt van jaar tot jaar positief uit. Ook de stabiliteit en veiligheid die worden gegarandeerd door het lidmaatschap van de NAVO en de EU, hebben bijgedragen aan het imago van Polen als een betrouwbare en belangrijke businesspartner voor buitenlandse investeerders.

SA Real Estate is een handelsnaam van SA RE Villa Astoria B.V. U investeert in projecten aangeboden door SA Real Estate.

SA Real Estate biedt u de mogelijkheid om als particuliere of professionele belegger te investeren in de tijdelijke financiering van de aankoop, verbouwing, exploitatie en/of de eventuele verkoop van een beleggingsobject in Polen. De prijzen liggen (voorlopig) nog relatief laag, waardoor er veel potentie zit in het vastgoed op de markt.

U kunt een jaarlijks rendement van 6,5% verwachten en een aflossing van 100% aan het einde van de looptijd.

Uw rendement wordt betaald vanuit Polen. Villa Astoria genereert verhuuropbrengsten die gebruikt worden om de rente te betalen. U kunt dit terugvinden in de exploitatiebegroting die in het Informatiememorandum is opgenomen (pagina 15).

De minimale inleg is €5.000,- per obligatie. Er geldt geen maximum ten aanzien van het aantal obligaties per ingezetene.

De obligaties zijn beperkt verhandelbaar en zullen niet worden genoteerd op een gereglementeerde markt. Overdracht en schenking van obligaties kan slechts rechtsgeldig plaatsvinden door middel van een schriftelijke overeenkomst tot overdracht van de obligatie.

De looptijd van de uitgevende instelling SA RE Villa Astoria B.V. is 5 jaar.

Van tevoren is bekend wat er met uw investering wordt gedaan. De gelden worden gebruikt voor het investeren in Villa Astoria en indien nodig in nieuwe projecten.
De volgende percentages worden daarbij gehanteerd:

1% notaris-, 10% beheer- en 20% sales & marketingkosten. De resterende 69% wordt doorgestort naar Astoria Development.

Astoria Development (volledig: Astoria Development SP. z.o.o S.K) is een Poolse commanditaire vennootschap. Astoria Development verzorgt onder andere het beheer, de ontwikkeling en de verhuur van Villa Astoria en nieuwe projecten.

Beleggen brengt risico’s met zich mee omdat diverse factoren daarbij een rol spelen. SA Real Estate biedt geen garanties ten aanzien van een lager rendement of een eventuele waardevermindering van de investering. Voor de risico’s verwijzen wij u naar het Informatiememorandum, dat u kunt vinden onder Documenten (zie artikel 6 van SA RE Villa Astoria Informatiememorandum).

Zorgeloos investeren in vastgoed.

De taxatiewaarde van Villa Astoria is € 1.800.000,-

Villa Astoria is voor 85% eigendom van de uitgevende instelling.

Villa Astoria is (gedeeltelijk) verhuurd met enkel contracten van 2 tot 10 jaar.

De obligatielening is een gewone lening (met onderpand) waardoor alle investeerders gelijk zijn aan de crediteuren.

U kunt het project zelf bekijken.

De enorme stijging van de economie en de vastgoedmarkt in Polen.

Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee, maar door te investeren in een obligatie die voor 85% eigenaar is van een vastgoedobject, is er te allen tijde een onderpand, namelijk het vastgoedobject.

De mogelijkheid bestaat om eerder uit te stappen en uw gelden terug te krijgen. Dit kan door middel van de verkoop van uw obligatie(s).

SA RE Villa Astoria B.V. zal u helpen met het zoeken naar een kopende partij voor uw obligatie. De transactiekosten die gemaakt worden voor de overdracht van de obligaties dienen door de verkopende partij te worden betaald. U dient er rekening mee te houden dat dit enige tijd kan duren en wij bieden hier geen garantie voor.

Nadrukkelijk wordt vermeld dat de uitgevende instelling niet onder toezicht staat van de AFM. Het Informatiememorandum is geen prospectus in de zin van de Wft en is ook niet ter goedkeuring voorgelegd aan de AFM (zie artikel 2.8 van SA RE Villa Astoria Informatiememorandum). Wel zijn alle documenten (die u kunt vinden onder Documenten) gedeponeerd bij de AFM. De AFM controleert namelijk wel of de vereiste informatie wordt verschaft.

Uitleg vrijstelling:

Effecten, zoals aandelen en obligaties

Als je op een van de onderstaande vragen met een ‘ja’ kunt antwoorden, geldt er een prospectusvrijstelling. De vragen gaan over de meest voorkomende situaties.

  • Is de waarde van de effecten (al dan niet in een pakket) ten minste €100.000 per belegger?
  • Worden de effecten aan minder dan 150 personen aangeboden?
  • Is het een aanbieding van een vereniging of instelling zonder winstoogmerk om niet commerciële doelen te verwezenlijken?
  • Is de totale tegenwaarde van de effecten die worden aangeboden minder dan €5 miljoen, berekend over een periode van 12 maanden?

Bron: AFM

Zie hiervoor de fiscale informatie onder Documenten, fiscale informatie.